کالیته چادری

آکسفورد برنو

طول: هر رول 100 متر (استاندارد)
عرض: 160
تراکم 150 * 300

آکسفورد خاویاری

(سومیت ریز بافت)
طول: هر رول 100 متر (استاندارد)
عرض: 160
تراکم 150 * 300

چادری

کد محصول:F300
طول: هر رول 100 متر (استاندارد)
عرض: 160
تراکم 150 * 300

واتر خطی

کد محصول: F250
طول: هر رول 100 متر (استاندارد)
عرض: 170
تراکم 150 * 300