کالیته چادری

چادری

کد محصول:F300

آکسفورد برنو

آکسفورد خاویاری

(سومیت ریز بافت)

واتر خطی

کد محصول: F250

عرض؛ 170
طول؛ استاندارد هر رول 100 متر
نوع پارچه؛ تراکم 150 در 300