چادری

کد محصول : F300

 • طول: هر رول 100 متر (استاندارد)
 • عرض: 160
 • تراکم 150 * 300

آکسفورد خاویاری

(سومیت ریز بافت)

 • طول: هر رول 100 متر (استاندارد)
 • عرض: 160
 • تراکم 150 * 300

آکسفورد برنو

 • طول: هر رول 100 متر (استاندارد)
 • عرض: 160
 • تراکم 150 * 300

واتر خطی

 • طول: هر رول 100 متر (استاندارد)
 • عرض: 170
 • تراکم 150 * 300