کالیته جاجیم

جاجیم

  • پشت اسپان
  • پشت مواد
در این کالیته طرح بافت متغیر است.