عرض: 170 سانتی متر

رول: 50 متر

شمعی پشت پنبه ای ضد آب و آفتاب

خصوصیات بارز این نوع پارچه پشت پنبه ای بودن آن است که از ایجاد خش در هنگام استفاده بر روی خودرو جلوگیری می کند و با نمونه خارجی قابل رقابت است.